Pište

info@wilmar.cz

Volejte

+420 775 945 627

GDPR

Informace – zpracování a ochrana osobních údajů

Firma : Wilmar s.r.o.
IČ, DIČ : 27677575, CZ27677575
Sídlo, provozovna : 678 01 Blansko, Smetanova 2359/6
Zápis v obchodním rejstříku : C 51279 vedená u Krajského soudu v Brně

Pro firmu je absolutní prioritou bezpečnost Vašich osobních údajů ( dále jen OÚ ) a stabilita námi poskytovaných služeb. V následujícím textu Vás blíže seznámíme s tím, jak v rámci poskytovaných služeb pracujeme s Vašimi OÚ.

K ochraně OÚ je vydán mj. zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízení evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( dále jen GDPR ). Obsah dále odkazovaných článků si můžete přečíst také na: http://www.privacy-regulation.eu/cs/index.htm ( definice dále použitých pojmů naleznete také v čl. 4 GDPR ).

OÚ, které zpracováváme jako správce, můžeme zpřístupňovat výhradně jiným subjektům pouze v případě, kdy nás o to požádá oprávněná osoba nebo z důvodu plnění zákonných povinností. OÚ nikdy nepředáváme třetím stranám a do třetích zemí bez souhlasu klienta. Zaměstnanci firmy i spolupracovníci, kteří mají přístup k Vašim OÚ, jsou vázáni mlčenlivostí. OÚ zpracováváme v souladu s čl. 5 s tím, že soulad s GDPR vyžadujeme i po našich dodavatelích, jejichž služby využíváme.

Z důvodu poskytování služeb evidujeme pouze OÚ, které nám sami sdělíte. Pro poskytování služeb potřebujeme znát Vaše OÚ, e-mail nebo telefonní číslo, v případě potřeby IČ, DIČ, poštovní adresu, bankovní spojení a další údaje. Účelem
zpracování těchto údajů z pohledu GDPR je plnění služeb a údaje uchováváme nejdéle 10 let od ukončení poskytování služeb s tím, že z důvodu plnění právní povinnosti uchováváme identifikační a kontaktní údaje uvedené na účetních dokladech
s ohledem na platnou legislativu, tedy 10 let od zdanitelného plnění.

OÚ, které firmě poskytnete, jsou pouze Vaše, váží se k nim všechna Vaše práva i podle GDPR s tím, že zároveň odpovídáte za jejich správnost a obsah, přičemž poskytování služeb se řídí těmito podmínkami:

1. firma je ve vztahu k OÚ správcem údajů s tím, že OÚ firma zpracovává pouze v rozsahu shora uvedených právních předpisů
2. klient poskytnutím OÚ vyjadřuje souhlas, že je s podmínkami podle shora uvedených předpisů seznámen a že je v plném rozsahu akceptuje
3. firma prohlašuje, že zpracovávání OÚ bude zabezpečeno následujícím způsobem:
a. OÚ jsou zpracovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy a na základě pokynů klienta
b. technicky, organizačně a personálně firma zabezpečí ochranu zpracovávaných OÚ tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
c. přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika a pomocí nich zajišťuje firma neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost OÚ a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů
d. k OÚ budou mít přístup pouze oprávněné osoby a subdodavatelé, pokud to bude nezbytné pro provedení klientem požadované činnosti, a to za stanovených podmínek a rozsahu zpracování OÚ
e. všechny subjekty jsou povinny zachovávat mlčenlivost o OÚ a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení OU
f. firma v případě potřeby nebo požadavku poskytne klientovi veškeré informace k doložení, že byly splněny povinnosti podle shora uvedených právních předpisů
4. klient se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění firmou poskytovaných služeb a poskytnout firmě nezbytnou součinnost
5. firma je oprávněna tyto informace a podmínky poskytování služeb změnit a je povinna novou verzi bez zbytečného odkladu zveřejnit na svých internetových stránkách, příp. jiným způsobem
6. vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.